Services

CBRC weekly Seminars - Autumn 2020


Topic RNA design
Description
بررسی ساختار آران‌ای، به عنوان یکی از درشت مولکول‌های اصلی در گونه‌های زیستی، من جمله مهمترین مسائل زیست محاسباتی است. به عنوان مثال، فهم ساختار آران‌ای ویروس کرونا و عملکرد آن می‌تواند در یافتن روش درمان مناسب و از بین بردن بیماری کمک شایانی کند. در این سمینار ساختارهای آران‌ای را شرح می‌دهیم، مهمترین مسائل این حوزه را بررسی می‌کنیم، چندی از اصلی‌ترین ابزارهای ارائه شده درحل این مسائل را مطرح می‌نماییم و در انتها به معرفی رویکردی جهت بررسی دقیق‌تر مسئله‌ی حل‌نشده «طراحی آران‌ای» می‌پردازیم.
Speaker: Sara Nourizadeh
Time 14 October, 2020 18:30 as online

copyright 2017 CBRC Lab Amirkabir University. All Rights Reserved